Klubbinfo

§ 1 Klubbens navn.

Klubbens navn er Triumph Owners MCC, Norway. Forkortet: TOMCC-N.

§ 2 Klubbens formål.

TOMCC-N har som formål å fremme forståelse og kunnskap om motorsykler av merket Triumph, samt å jobbe for bevaring av merket.

§ 3 Klubbens medlemmer.

TOMCC-N er en upolitisk, ideell klubb for alle som er eiere av, eller interesserte i Triumph motorsykler.

§ 4 Besluttende organ.

Årsmøtet er klubbens øverste myndighet og besluttende organ. Den daglige ledelse og drift ivaretas av et valgt styre.

§ 5 Kontingent.

Årsmøte fastsetter kontingenten.

§ 6 Medlemmenes plikter.

Klubbens medlemmer plikter å betale medlemskontingenten og andre økonomiske forpliktelser til klubben innen fastsatte tidsfrister.

§ 7 Opphør av medlemskap.

For medlemmer som ikke betaler kontingent vil medlemskapet opphøre. Tidsfrist fastsettes av styret.

§ 8 Ordinært årsmøte.

Årsmøte avholdes hver vår. Tidspunkt fastsettes av styret.

§ 9 Ekstraordinært årsmøte.

Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene skriftlig fremmer dette til styret.

§ 10 Stemmerett.

Klubbens medlemmer har stemmerett på årsmøtet. Fraværende medlem kan avgi stemme ved fullmektig.

§ 11 Styrets sammensetning.

Årsmøtet velger et styre bestående av 6 medlemmer: Leder og to styremedlemmer velges på partallsår mens kasserer, nestleder og redaktør velges på oddetallsår. Samtlige styremedlemmer velges for to år av gangen. Nestleder fungerer som leder ved dennes fravær.

§ 12 Revisjon

Det påligger klubbens revisor årlig å granske klubbens regnskaper, disposisjoner og forvaltninger, samt å avgi rapport om dette på årsmøte. Revisor velges av årsmøtet.

§ 13 Medlemsblad.

Klubben gir ut medlemsblad 2 til 4 ganger i året. Redaktøren er ansvarlig for stoff som settes inn i medlemsbladet

§ 14 Valgkommite.

Årsmøte utnevner en komite på 2 personer som skal finne kandidater som stiller til valg ved neste årsmøte.

§ 15 Oppløsning.

TOMCCN kan besluttes oppløst på årsmøte, ordinært eller ekstraordinært med minst 3/4 flertall av de stemmeberettigede. Det må innkalles til ekstraordinært årsmøte mellom 3 og 9 måneder etter at oppløsning har vært vedtatt første gang. Klubbens eiendeler gis til Norsk Motorcykkel Union (NMCU).