Klubbinfo

§ 1 Klubbens navn.

Klubbens navn er Triumph Owners MCC, Norway. Forkortet: TOMCC.

§ 2 Klubbens formål.

TOMCC har som formål å virke for bevaring av, fremme forståelse for og kunnskap om motorsykler av merket Triumph.

§ 3 Klubbens medlemmer.

TOMCC er en upolitisk, ideell klubb for alle som er eiere av, eller interessert i Triumph motorsykler.

§ 4 Besluttende organ.

Årsmøtet er klubbens øverste myndighet og besluttende organ. Den daglige ledelse og drift ivaretaes av et valgt styre.

§ 5 Kontingent.

Årsmøte fastsetter kontingenten.

§ 6 Medlemmenes plikter.

Klubbens medlemmer plikter å betale medlemskontingenten, eller andre økonomiske forpliktelser til klubben innen fastsatte tidsfrister.

§ 7 Opphør av medlemskap.

For medlemmer som ikke betaler kontingent vil medlemskapet opphøre. Tidsfrist fastsettes av styret.

§ 8 Ordinært årsmøte.

Årsmøte avholdes hver vår. Tidspunkt fastsettes av styret.

§ 9 Ekstraordinært årsmøte.

Det kan innkalles til ekstaordinært årsmøte dersom styret finner det nødvendig, eller minst 1/3 av medlemmene skriftelig framfører dette overfor styret.

§ 10 Stemmerett.

Klubbens medlemmer har stemmerett på årsmøte. Fraværende medlem kan avgi stemme ved fullmektig.

§ 11 Styrets sammensetning.

Årsmøte velger et styre som består av seks medlemmer: Formann og to medlemmer velges på oddetallsår (1995 osv.) mens kasserer, sekretær og redaktør velges på partallsår (1994 osv.) Samtlige styremedlemmer velges for to år av gangen. Sekretær virker som formann ved dennes fravær.

§ 12 Revisjon

Det påligger klubbens revisor årlig å granske klubbens regnskaper, disposisjoner og forvaltninger, samt å avgi rapport om dette på årsmøte. Revisor velges av årsmøte.

§ 13 Medlemsblad.

Klubben gir ut medlemsblad fire ganger i året. Medlemsbladets redaktør velges av årsmøte for ett år. Redaktøren er ansvarlig for stoff som settes inn i medlemsbladet.

§ 14 Valgkommite.

Årsmøte utnevner en kommite på tre personer som skal finne kandidater som stiller til valg ved neste årsmøte. Listen med kandidater sendes ut sammen med møteinnkallingen til årsmøte.

§ 15 Oppløsning.

TOMCC kan besluttes oppløst på årsmøte, ordinært eller ekstraordinært med minst 3/4 flertall av de stemmeberettige i klubben. Det må innkalles til ekstraordinært årsmøte mellom 3 og 9 måneder etter at oppløsning har vært vedtatt første gang. Klubbens eiendeler gis til Foreningen for trafikkskadde.